مزایده تعداد 10 دستگاه خودرو سواری اداری قابل تبدیل - نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده تعداد 10 دستگاه خودرو سواری اداری قابل تبدیل - نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم 96/2
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 13:05:11
تاریخ شروع :
1396/10/23
نوع پایان آگهی :
1396/10/26
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی؟
شماره 96/2
شماره مزایده: 100960019000003
1. موضوع مزایده : شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد  تعداد 10 دستگاه خودرو سواری اداری قابل تبدیل پلاک با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره یگری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
2- دریافت اسناد مزایده: علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت فرم بازدید و اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد به نشانی  www.setadiran.ir از ساعت 8 صبح روز مورخ 96.10.21 تا ساعت 14 مورخ 96.10.26 به مدت 6 روز می باشد
3- مبلغ تضمین شرکت در مزایده:  مبلغ تضمین به یکی از روشهای رسید بانکی- ضمانت نامه بانکی یا اوراق مشارکت
ردیف خودرو مبلغ تضمین ریال
1 پاترول- سافاری
25.000.000
2 ون کاروان
7.000.000
3 پژو 405glxi
7.000.000
4 پراید gtxi
7.000.000
5 پراید gtx
7.000.000
6 پراید gtxi
7.000.000
7 پراید gtxi
7.000.000
8 پراید gtxi
7.000.000
9 پراید gtxi
7.000.000
10  پراید gtx
 7.000.000

4. به پیشنهادهای فاقد امضا، مبهم، مشروط ، مخدوش، بدون سپرده و پیشنهاداتیکه بعد از انقضا مدت تعیین شده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد
5. آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت و بارگذاری مدارک مزایده: آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد و تحویل نسخه فیزیکی آن به مزایده گزار و با رعایت موارد مندرج در اسناد مزایده تا ساعت 14 مورخ یکشنبه 96.11.8 می باشد
6- زمان بازگشایی پیشنهاد: مزایده گزار، پیشنهادها را در حضور مزایده گرانی که مایل به حضور در جلسه باشند در ساعت 10 صبح روز 2شنبه 96.11.9 به نشانی معین شده در اسناد مزایده بازگشایی خواهد کرد. (ارائه کارت شناسایی معتبر جهت حضور در جلسه الزامی می باشد).
7- هزینه های کارشناسی، درج آگهی در روزنامه، ارزش افزوده و کارمزد سامانه به عهده برنده مزایده خواهد بود.
8- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
9- کلیه مراحل مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گر و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور را محقق سازند. 
وب سایت جهت بازبینی آگهی:
WWW.WRM.IR و WWW.FRRW.IR، IETS.MPORG.IR   ،  www.setadiran.ir 
تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
نوبت اول درج اگهی 96.10.21
نوبت دوم درج اگهی 96.10.23


خلاصه :
آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 10 دستگاه خودرو سواری اداری قابل تبدیل - نوبت دوم
آدرس :
فارس, -
منبع :
محلی فارس 96.10.23