مزایده محصول خرمای نخل
[ نسخه چاپی ]

مزایده محصول خرمای نخل

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 13:05:51
تاریخ شروع :
1396/10/23
نوع پایان آگهی :
1396/11/10
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری جهرم
شرح آگهی :
آگهی مزایده حضوری حراج؟
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری جهرم در نظر دارد محصول خرمای نخل های باغ محمدآباد و پارکها و بولوارهای سطح شهر به صورت غرس کلی و پرداخت نقدی با قیمت پایه 120.000.000 ریال را در تاریخ 96.11.10 راس ساعت ۱۱ صبح در محل سازمان پارکها و فضای سبز با شرایط زیر به صورت مزایده حضوری به فروش رساند. فروش محصول خرما به صورت غرس کلی و پرداخت نقدی می باشد. و شرکت کنندگان می بایست به صورت کلی قیمت پیشنهادی را اعلام نمایند. برنده مزایده می بایست توان مانلی جهت پرداخت قیمت پیشنهادی در همان روز مزایده را داشته باشد. کلیه هزینه های ساخت پردازش و برداشت خرماهای سطح شهر و هرگونه هزینه دیگر در طول سال به عهده برنده مزایده می باش. سازمان پارکها و فضای سبز در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار می باشد. مبلغ سپرده شرکت در مزایده20.000.000 ریال بیست میلیون ریال می باشد که می بایست به حساب شماره 6689721102 به نام سازمان فضای سبز نزد بانک ملت شعبه شریعتی جهرم واریز گردد و قبل از شروع مزایده حضوری فیش مربوطه تحویل سازمان فضای سبز گردد. در صورت عدم ارائه ضمانت شرکت در مزایده از حضور در مزایده خودداری به عمل می آید سپرده برندگان اول تا سوم در صورت عدم قبول مزایده به نفع سازمان ضبط می گردد هزینه مزایده به عهده برنده مزایده می باشد. متقاضیان می توانند جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 54234630 تمانس حاصل نمایند.
نوبت اول 96.10.23
نوبت دوم 96.10.30 
تاریخ برگزاریر مزایده حضوری 96.11.10 ساعت ۱۱
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری جهرم 
خلاصه :
مزایده ,مزایده محصول خرمای نخل
آدرس :
فارس, -
منبع :
محلی فارس 96.10.23