مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت
[ نسخه چاپی ]

مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 13:08:43
تاریخ شروع :
1396/10/20
نوع پایان آگهی :
1396/11/04
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری شمس آباد
شرح آگهی :

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول ؟
شهرداری شمس آباد در نظر دارد اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهر شمس آباد را از طریق طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به همکاری جهت اجرای این پروژه می باشند تقاضا می گردد پس از درج این آگهی در مدت تعیین شده جهت دریافت اوراق مناقصه به امور قراردادهای شهرداری شمس آباد مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 42377900 - 061 تماس برقرار نمایید.
برآورد هزینه اولیه جهت پروژه مذکور مبلغ بالغ بر 3.000.000.000 ریال می باشد و تامین اعتبار پروژه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و به صورت اوراق مشارکت با تاریخ سر رسیده سال 96.12.28 است
مدت زمان انجام پروژه دو ماه می باشد
پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد
شرکت کنندگان در مناقصه جهت خرید اسناد مناقصه مبلغ 700.000 ریال به حساب شماره 0110817397002 به نام درآمد شهرداری شمس آباد نزد بانک ملی ایران واریز و فیش واریزی را هنگام خرید اسناد مناقصه ارائه نمایید
جهت شرکت در مناقصه تهیه و اراثه ضمانتنامه بانکی معتبر با مدت اعتبار سه ماهه و به نام شهرداری شمس آباد یا واریز مبلغ 150.000.000 ریال به شماره حساب سپرده رابط تملک به شماره 2171122321004 و قرار دادن فیش در اسناد مناقصه از طرف شرکت کنندگان الزامیست.
لازم به ذکر است در صورت انصراف برندگان اول تا سوم مناقصه از عقد قرارداد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه مبلغ ضمانت سه نفر اول آزاد نخواهد شد. 
همچنین هنگام عقد قرارداد با برنده مناقصه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه آزاد و مبلغ 5% سقف اعتبار پیمان به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی از پیمانکار اخذ که به منظور حسن انجام تعهدات پیمانکار تا زمان اتمام قرارداد نزد کارفرما خواهد ماند.
شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است. 
مهلت خرید اسناد مناقصه از تاریخ 96.10.20 تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 96.11.04 می باشد. 
مهلت تحویل اوراق و اسناد مناقصه به شهرداری تا پایان وقت اداری 96.11.07 می باشد. 
زمان بازگشایی پاکات مناقصه روز 1شنبه 96.11.08 در محل شهرداری شمس آباد بوده و حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون معاملات بلامانع است.
سایر اطلاعات مربوط به مناقصه در برگ مناقصه مندرج است. 
آدرس شهر شمس آباد شهرداری شمس آباد تلفکس 42377900-061  42377340
روابط عمومی شهرداری شمس آباد

خلاصه :
آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت
آدرس :
خوزستان, -, -
منبع :
محلی خوزستان 96.10.20