فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه ...
[ نسخه چاپی ]

فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه ...

شماره آگهی :
200961037000118
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 13:12:14
تاریخ شروع :
1396/10/23
نوع پایان آگهی :
1396/10/27
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس
شرح آگهی :
آگهی فراخوان؟
200961037000118
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژ] مجموعه طسوج شهرستان کوار به متراژ 8868 متر با برآورد 12.914.389.866 ریال به شماره ثبت ستاد 200961037000118 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد. پیشنهاددهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه شامل شرایط عمومی و اختصاصی را از تاریخ 96.10.23 تا تاریخ 96.10.27 از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکات الف، ب ، ج تهیه و به صورت فایلهای pdf تا ساعت 14:30 روز 1شنبه مورخ 96.11.08 در سامانه فوق درج نمایند.
پیشنهادهای واصله راس ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 96.11.09 در کمیسیون مناقصه به نشانی شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی جنب مجتمع فرهنگی کریمخان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس بررسی و نتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد.
حضور مناقصه گر یا نماینده معرفی شده در کمیسیون بلامانع است.
واریز مبلغ 100.000 ریال به حساب سیبا به شماره 2175213128009 بانک ملی شعبه مرکزی شیراز به نام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس بابت فروش اوراق مناقصه تا تاریخ 96.10.27 از طریق سامانه ستاد الزامیست. سپرده تضمین شرکت در مناقصه از نوع ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره 2175213010005 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی به نام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس به مبلغ 261.200.000 ریال می باشد و شرکتها موظف به تحویل ضمانتنامه مذکور تا تاریخ 96.11.08 در پاکت لاک و مهر شده به نشانی مذکور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس می باشند.
انتشار مناقصه در روزنامه خبر جنوب در تاریخ های 96.10.23 و 96.10.25 می باشد و هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی جنب مجتمع فرهنگی کریمخان و تلفن 07132290416 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 - 021
خلاصه :
مناقصه, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه ...
آدرس :
فارس, -
منبع :
محلی فارس 96.10.23