مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با، بازسازی... (نوبت دوم)
[ نسخه چاپی ]

مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با، بازسازی... (نوبت دوم)

شماره آگهی :
نوبت دوم 96/28
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 13:14:08
تاریخ شروع :
1396/10/20
نوع پایان آگهی :
1396/10/28
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت مخابرات ایران منطقه خوزستان
شرح آگهی :
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ؟
نوبت دوم شماره 96/28

1- نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت مخابرات ایران منطقه خوزستان
2- آدرس دستگاه مناقصه گذار: شهرستان اهواز ، کیانپارس ، بلوار مخابرات خیابان 17 شرقی ، مجتمع فنی و اداری شرکت مخابرات منطقه خوزستان ، طبقه اول، مدیریت تدارکات و خدمات ، واحد قراردادها ، اتاق 119 شماره تلفن: 33379006-061 نمابر: 33993605-061
3- موضوع مناقصه: نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با بازسازی، بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی های ناشی از سرقت و خسارت منصوبات شبکه هایی کابل و هوایی و آبونه با متریال و دستمزد و سیستم گاز کنترل، نوسازی شبکه هوایی و سیستم های ACCESS، مراکز فردوسی و آزادگان شهرستان دزفول
4- دستگاه نظارتی: معاونت شبکه منطقه (مدیریت مخابرات شهرستان دزفول)
5- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی ، چک تضمینی و یا چک بانکی 
6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 202.876.700 ریال
7- قیمت فروش اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ 100.000 ریال به شماره حساب 1690290262 بانک ملت و شناسه واریز 2000080149148 جهت شرکت در مناقصه
8- مهلت فروش اوراق شرکت در مناقصه : از تاریخ درج نوبت دوم آگهی تا پایان وقت اداری روز 96.10.28  با ارائه معرفی نامه و اسناد مثبته شرکت یا شرکت کنندگان
9- مهلت عودت پاکات: 96.11.9
10- محل تحویل پاکات: اهواز، کیانپارس ، خیابان 17 شرقی ، مجتمع فنی و اداری مخابرات طبقه اول دبیرخانه تدارکات
11- محل و تاریخ بازگشایی پاکات: مجتمع فنی و اداری مخابرات منطقه خوزستان طبقه چهارم سالن جلسات مورخ 96.11.10
12- کلیه شرکت کنندگان در مناقصه در صورت برندگی می بایست نسبت به متریال مورد تائید شرکت مخابرات ایران و منطقه خوزستان اقدام نموده و تائیدیه نهایی کالا را ضمیمه اسناد مناقصه نمایند
13.در صورت برنده شدن ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف مدت 3 ماه الزامی می باشد
14. زمان انجام کار: یکسال شمسی
15. سایر جزییات و شرایط در مناقصه درج شده است

16- هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
نشانی سایت اینترنتی WWW.ICT-KHZ.IR
نوبت اول: 96.10.19
نوبت دوم: 96.10.20
روابط عمومی شرکت مخابرات استان خوزستان


خلاصه :
آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با، بازسازی... (نوبت دوم)
آدرس :
خوزستان, مراکز فردوسی و آزادگان شهرستان دزفول
منبع :
محلی خوزستان 96.10.20